KVKK Aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLDİRİMİ

VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA(“dernek” olarak anılacaktır) olarak takipçilerimiz, abonelerimiz, katılımcılarımız, paydaşlarımız ve çalışanlarımızın verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile kişisel verilerin, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “(Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğunu hedefliyoruz.

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, hibe alan, eğitim alan, desteklenen, program ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi’nin kişisel verilerinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için, elde edeceğimiz verileri yalnızca güvenilir iş ve çözüm ortaklarımızla, paydaşlarımızla tedarikçilerimizle, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, eğitim alan, desteklenen, program ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticilerimizin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslara paralel olarak kaleme alınan Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin Muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, eğitim alan, desteklenen, program ortakları  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA çalışan ve yöneticileri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Veri güvenliği, şeffaflık ve kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki kontrol hakkı, bizim için Kanun ile uyumluluk bakımından en önemli temelleri oluşturuyor. Bu bağlamda, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri size işbu Bildirim ile sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Bildirimde değişiklikler yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bununla birlikte, Bildirim’de esaslı değişiklikler yapılması halinde veri sahiplerini uygun kanallar aracılığıyla haberdar edeceğiz.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi - Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA

Çalışan: Dernek Çalışanları

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet Sağlayıcı: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi – Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler - Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Örneğin; üyeler, katılımcılar ve çalışan adayları

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

KVK Kurulu: Kişisel Verilere Koruma Kurulu

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKATedarikçileri: Sözleşme temelli olarak Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne hizmet sunan taraflar

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir- Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten gerçek veya tüzel kişi- Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

İLGİLİ KİŞİLER

A)    Takipçi, Abone, Üye ve Katılımcılar

VERİ KATEGORİLERİ

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yürütülen ve yürütülecek olan projeler çerçevesinde organize edilen eğitimler, toplantılar, seminerler, festivaller, kurumsal koçluklar, teknik destekler, destek noktası hizmetleri, basılı ve çevrimiçi yayınlar, ayni ve nakdi hibeler, ortaklık programları, araştırmalar gibi faaliyetler için başvuru almak, 
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne yapılan başvuruları değerlendirmek,
 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA programlarına yapılan başvurulara ait iletişimi sağlamak ve yürütmek, 
 • Dernek içi hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli seyahat ve konaklama gibi üçüncü taraflardan hizmet temin etmek, 
 • Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek/destek vermek, 
 • Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak 
 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak, 
 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
 • Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak 
 • Dernek hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak 
 • Dernek faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından faydalanma imkânı sunmak, 
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek 
 • Derneğin destekçilerine, sözleşme makamına, paydaşlarına ve destekçileri ile etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar etmek, 
 • Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapmak, 
 • Veri sahibinin kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerin, veri sahibinin tercihleri, işlemleri ve gezinme süresi ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek, 
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek, 
 • Derneği tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarmak, 
 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA ve ilişkili PAYDAŞ VE ORTAKLARI tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlik ile web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek. 

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          Dernek Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          İnsan İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:                                                                                                          

E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yürütülen ve yürütülecek olan projeler çerçevesinde organize edilen eğitimler, toplantılar, seminerler, festivaller, kurumsal koçluklar, teknik destekler, destek noktası hizmetleri, basılı ve çevrimiçi yayınlar, ayni ve nakdi hibeler, ortaklık programları, araştırmalar gibi faaliyetler için başvuru almak, 
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne yapılan başvuruları değerlendirmek,
 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA programlarına yapılan başvurulara ait iletişimi sağlamak ve yürütmek, 
 • Dernek içi hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli seyahat ve konaklama gibi üçüncü taraflardan hizmet temin etmek, 
 • Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek/destek vermek, 
 • Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak 
 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak, 
 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
 • Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak 
 • Dernek hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak 
 • Dernek faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından faydalanma imkânı sunmak, 
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek 
 • Derneğin destekçilerine, sözleşme makamına, paydaşlarına ve destekçileri ile etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar etmek, 
 • Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapmak, 
 • Veri sahibinin kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerin, veri sahibinin tercihleri, işlemleri ve gezinme süresi ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek, 
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek, 
 • Derneği tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarmak, 
 • Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA ve ilişkili PAYDAŞ VE ORTAKLARI tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlik ile web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek. 

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          İnsan İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz (Kimlik ve İletişim Verileri Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler (Kimlik ve İletişim Verileri) telefon görüşmeleri, müşteri evrakları, sözleşmeler, iş talep ve bilgi formu, sipariş kayıtları, e-posta, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Şirket’e ait internet siteleri (“Site”), bilgisayar ya da bazı akıllı cihazlar üzerinden kullanıma sunulan yazılım ve uygulamalar (“Uygulama”), Şirket adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından idare edilen sosyal medya hesapları (“Sosyal Medya”) gibi diğer (“Dijital Ortamlar”) vasıtasıyla da kişisel veriler toplanabilmektedir.

3- Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: 

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

•          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

4- Dernek Faaliyetlerine Katılan İşlem Bilgileri

 İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:    

Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Talep Bilgileri, Dernek Faaliyetlerine Katılan Yorumları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Dernek İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•           Memnuniyete Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar, müşteri evrakları, sözleşmeler, sipariş kayıtları, e-postalar, internet sitesi içerisindeki talepler, SAP programları, sözlü yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5- İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri (Şifre bilgileri kriptolanmış olarak saklanmaktadır.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metninde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

6- Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri, Kredi ve Risk Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütler e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

7- Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•          İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler toplanmaktadır.

8- Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler: Ses Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          İnsan İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerine katılım gösterenlerin memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•          İnsan İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,

Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için) satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine,

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve

Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 9. maddesi bağlamında kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

B) Çalışan Adayları, Muhatap ve Üyeler;

VERİ KATEGORİLERİ

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad, T.C. Kimlik No, Medeni Hal, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, İmza

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması

•          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen öz geçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3- Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Askerlik Durumu, Referans Bilgileri, Öz Geçmiş Bilgileri, Bordro Bilgileri, Çalışma Geçmişi Bilgileri, Disiplin Soruşturması, Performans Değerlendirme Raporları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Ücret Politikasının Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması

 

 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve

•          Özgeçmişte bulunan referans bilgileri için Açık Rıza

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

4- Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (LinkedIn vb.) ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

5- Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Engellilik Durumu, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Sigara Kullanım Bilgisi, Psikoteknik Sürücü Belgesi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerin Yürütülmesi

•          Sağlık Hizmetleri ile Finansmanın Planlanması Yönetimi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

•          Açık rıza alınması

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

6- Ceza Mahkumiyet Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Adli Sicil Kaydı Bilgisi, Sabıka Durum Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Çalışan Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

•          Açık rıza alınması

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

7- Kılık Kıyafet Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler:

Boy-Kilo Bilgisi, Kılık Kıyafet Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

•          Açık Rıza Alınması

Hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

8- Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Ses Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Dernek İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Memnuniyete Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•          Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

9- Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•          İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler toplanmaktadır.

10-Diğer

İşlenen Kişisel Veriler:

Sürücü Belge Bilgisi, SRC

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci  maddesinde belirtilen;

·           Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

·           Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

·           İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen öz geçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

C) Program Ortağı Yetkilileri, Paydaşlar, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilileri ve Tedarikçi Çalışanları, Kurum ve Kuruluşlar, Çözüm Ortakları ve Bağışçılar;

VERİ KATEGORİLERİ

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Dernek Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, sözleşmeler, yüz yüze yapılan görüşmeler ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Dernek Kapsamında Yürütülen Eğitim ve Program Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, sözleşmeler ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3- İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Talep Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, e-postalar, sözleşmeler, SAP programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4- Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri, Fatura Bilgileri Talep Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütnameler ve SAP programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

5- Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

6- Lokasyon Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Konum Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Katılımcı Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•          Dernek Kapsamında Yürütülen Eğitim ve Program Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen,

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kullandığınız internet tarayıcısındaki ve Şirketimiz mobil uygulamasındaki tercihinize göre toplanmaktadır.

7-Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Ses Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Dernek İçi lişkiler Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Kapsamında Yürütülen Eğitim ve Programların Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•          Eğitimler sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

8-Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•          İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İş ortağı yetkilileri ve çalışanlarına ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve

Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

D) Hibe Alan, Desteklenen, Eğitim Alan ve Stajyerler 

VERİ KATEGORİLERİ

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza Sirküleri, İmza, Kimlik Fotokopisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar, raporlar, SAP programları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar, raporlar, SAP programları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3- Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

4- İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Talep Bilgileri,

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•          İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek İçi ve Ziyaretçi, Hibe Alan, Desteklenen, Eğitim Alan ve Stajyer ilişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar, SAP programları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5- İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

IP Adresi Bilgileri, Cihaz MAC Adresi, Kullanıcı Adı, Şifre ve Parola Bilgileri (Şifre ve Parola bilgileri kriptolanmış olarak saklanmaktadır.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Denetimi

•          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi ve

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

6- Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Fatura Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Cari Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

•          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Tedarik, ortaklık Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi

•          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütnameler ve SAP programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

7- Taşıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Araç Plaka Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla veya sözlü veya yazılı beyanlarınız vasıtasıyla elde edilmektedir.

8- Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler: Ses Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Dernek  İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•           Memnuniyete Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

9- Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•          İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Tedarikçi yetkililerine ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara ve aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza,

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve

Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

E) Ziyaretçiler

Veri Kategorileri

1- Kimlik Ve İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Adına ziyarette bulunduğunuz kurum kuruluş kimlik bilgisi, Unvan, Telefon numarası

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•          Fiziksel Mekân Güvenliği

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler şirketimiz tarafından kimlik belgeniz üzerinden sözlü veya yazılı beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

2- Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•          İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

•          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler toplanmaktadır.

3- Taşıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Araç Plaka Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Anti Sosyal Davranışların ve Suç Teşkil Eden Davranışların Önlenmesi ve Takip Edilmesi

•          İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

•          Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•          Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi/Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

•          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler şirketimiz yerleşkelerinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla, sözlü veya yazılı beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

4-Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler: Ses Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

•          Ziyaretçi – Dernek ilişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          Ziyaretçilerin, katılımcıların, tedarikçilerin ve ortak iş yürütücülerinin Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

•          Eğitimler ve programlar Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

•          İnsan İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•          Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

•          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5- İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler: 

 

IP Adresi Bilgileri, Cihaz Mac Adresi (Şifre bilgileri kriptolanmış olarak saklanmaktadır.)

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA kişisel verilerinizi,

·       Eğitim Başvuru ve Kayıt Formları 

·       Seminer, Toplantı Başvuru ve Kayıt Formları 

·       Hibe Programı Başvuru ve Kayıt Formları 

·       Destek Noktası Talep Formları

·       Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA Web Siteleri İletişim Formları

·       Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA Web Siteleri Çerezleri

·       Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları 

·       İş Başvuru Formları

·       Staj Başvuru Formları  

·       Gönüllülük Formları

·       Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından eğitim ve toplantıların yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru ve formları

·       Çevrimiçi toplantı, konferans ve eğitim için kullanılan üçüncü taraflara (Zoom, GoToWebinar, Google Meet vb.) ait servisler

·       Benzer amaçlı diğer formlar

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi

·       Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

 

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri;

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği | ÇEVKA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·           Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi,

·           Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·           İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize ve bağlı grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,  Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, sözleşme makamı, dernek yöneticileri/çalışanları, dernek iktisadi işletmeleri, Google, Microsoft, Digital Ocean gibi merkezleri yurtiçi yada yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), sözleşme makamının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veriler yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde ve yürütülen projeler kapsamında Sözleşme Makamlarına raporlama amacıyla aktarılır. Sözleşme Makamı yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında yerleşik de olabilir. Avrupa Komisyonu finansmanı ile yürütülen projelerin kapsamındaki faaliyetler elde edilen kişisel veriler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu, Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü’ne aktarılır. Bu veriler Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uygun olarak işlenir. Aydınlatma metni’ne  https://diyarbakircevka.com/#  adresinden ulaşılabilir. KVKK Rıza Beyanı ile bu metne de rıza gösterilmiş olur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu Politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülüklerle ilgili zaman aşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler periyodik olarak “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikamız”a göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

•          Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek

•          Doğruluk ve güncellik

•          Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek

•          Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak

•          İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimizle ilgili temel ilkelerimizdir.

ÇEREZ (cookie) KULLANIMI

Şirket olarak, çevrim içi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta Kanun ve GDPR olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilir.

Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için internet sitemizde (https://diyarbakircevka.com/html/kullanim-sartlari-ve-cerez-politikasi-9) bulunan Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

DİJİTAL ORTAMLARIN KULLANIMI

Dijital ortamları kullanımınız sırasında elde edilen kişisel verileriniz sitenin işletilmesi ve yönetilmesi, site ve uygulamaya ilişkin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, sitenin hangi şekillerde kullanıldığının takip edilmesi, konum odaklı araçların kullanımının sağlanması ve desteklenmesi, mevcut ise çevrim içi hesaplarınızın yönetimi ve bulunduğunuz konumda kullanılabilecek olan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla işlenebilir. Uygulama kapsamında sunulan ürün veya hizmetlerden yararlanmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz yalnızca söz konusu ürün veya hizmetlerden faydalandırılmanızın sağlanması amacıyla sınırlı olarak işlenir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesine göre veri sahipleri, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir.

1.         Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

2.         Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

3.         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4.         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5.         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

6.         İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

7.         Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

8.         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

9.         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde en kısa sürede ve en fazla otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır.

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, veri sahibine başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz.

 

BAŞVURU

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

•          Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü posta yoluyla (Uçarlı Mahallesi No:6 Lice/DİYARBAKIR) adresine ileterek,

•          Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza“nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun KEP ( diyarcevka@hs03.kep.tr )  adresine kayıtlı elektronik posta ile göndererek,

•          Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak

•          Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunu ileterek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 

VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri alıyoruz.

Virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan koruma sistemleri, güvenlik duvarları ve saldırı engelleme sistemleri içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlıyoruz. Veri kaybı önleme yazılımları kullanıyoruz.

Şirket içerisinde kişisel verilere erişimi birim/rol/uygulama bazında yetkiler çerçevesinde ve verinin niteliğine uygun olarak kontrollü bir süreç ile yürütüyoruz. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlıyoruz.

Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin ediyoruz.

Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutuyoruz.

Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle Şirket dışından erişim olması halinde dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri alıyoruz.

Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alıyoruz.

Kanun, mevzuat veya meşru menfaat gereği aktarım yaptığımız kişisel verilerinizin güvenliği için gizlilik taahhütnameleri düzenliyoruz.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliğini sağlıyoruz ve kişisel verileri mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz.

DİYARBAKIR ÇEVRE VE KALKINMA DERNEĞİ | ÇEVKA

 

Adres: Uçarlı Mahallesi No:6 Lice/DİYARBAKIR

E-posta: info@diyarbakircevka.com

ÜST